Privacyverklaring

Algemeen
IEX Media B.V., gevestigd aan Beursplein 5 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen alle websites die IEX Media beheert.

Contactgegevens

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

IEX Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op de verschillende websites van IEX Media
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Het bankrekeningnummer dat u aan ons hebt verstrekt om een product of dienst van ons af te nemen 

Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@iexmedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IEX Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.

IEX Media analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

IEX Media volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

IEX Media verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij versturen alleen partner e-mails indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken dan uw gegevens voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. De toestemming is gegeven in de aanmeldprocedure op de websites van IEX Media. Als u de toestemming voor deze partner e-mails wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een afmeldlink onderaan iedere e-mail die u ontvangt.

IEX Media kan uw gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Bij de vaststelling of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van IEX Media (of een derde) en de belangen van betrokkenen. Verwerkingen ten behoeve van fraudepreventie kunnen bijvoorbeeld (wanneer een voorafgaande en zorgvuldige belangenafweging in het voordeel van de bedrijfsbelangen uitpakt) op deze rechtsgrond plaatsvinden.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IEX Media bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw registratiegegevens worden bewaard zo lang uw account of IEX ID actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op privacy@iexmedia.nl. Met betrekking tot een IEX Media service waarvoor u bent gemachtigd door een partner van IEX die de desbetreffende service van IEX Media afneemt, geldt dat uw registratiegegevens worden bewaard om te voldoen aan bepaalde eisen van de desbetreffende partner van IEX Media.

De gegevens met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden bewaard.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Intra-groep
We delen uw persoonsgegevens binnen de IEX Group.

Derden
Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • Onze reclame-, marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren.
 • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld.
 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 • Derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Externe leveranciers van diensten aan IEX Media, zoals data-verwerkingsleveranciers. Web analytics tools, zoals Google of BlueConic.
 • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van partner e-mails kunnen uw gegevens verwerkt worden door Admitter en Azerion. Uw gegevens worden verwerkt om u te informeren over interessante aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners. De gegevens worden gebruikt en beschikbaar gesteld ten behoeve van commerciële doeleinden. Deze partner e-mails zullen altijd uit naam van IEX Media worden verstuurd en worden voorafgaand aan de verzending altijd door ons gecontroleerd. Admitter en Azerion meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. Tevens zijn zij gerechtigd om gericht display of social advertising te realiseren.
 • Sociale netwerken. IEX Media-sites zullen u in bepaalde situaties sociale plug-ins bieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze websites of apps, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de IEX-sites bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.
Andere situaties
We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:
 • Als onderdeel van een verkoop van een IEX-merk aan een ander bedrijf.
 • Om de rechten en eigendommen van IEX te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IEX Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IEX Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u door naar onze cookie statement.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website van Veilig internetten

Een deel van de beschikbare advertentieruimte op onze website(s) wordt verkocht door Azerion. Azerion maakt daarbij gebruik van door haar verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website, maar ook over het gebruik van de websites, diensten en producten van derden. Azerion maakt hiervoor gebruik van cookies, als u hiertoe toestemming hebt gegeven.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IEX Media en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw IEX-ID inzien en wijzigen op mijn IEX. Hier kunt u ook uw cookieinformatie en abonnementen inzien en wijzigen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@iexmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

IEX Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

8. Websites van andere partijen

Op websites van de IEX Media treft u links aan naar andere websites. IEX Media is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IEX Media neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@iexmedia.nl

Wijzigingen
IEX Media B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacybeleid van IEX Media Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 25 juli 2023

Lees ook onze Algemene Voorwaarden
  Copyright © IEX Media B.V.
  IEX Media B.V.
  Beursplein 5
  1012 JW Amsterdam

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van IEX Media